Ogłoszenie Wójta Gminy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 roku wprowadzony zostanie nowy model odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Baranów stosowną deklarację dotyczącą powstających na posesji odpadów. Deklaracje będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców przez sołtysów poszczególnych miejscowości, a po wypełnieniu należy je złożyć w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub u właściwego sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2011 roku.

Informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosić będzie 5 złotych miesięcznie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach ustalana będzie od dnia 1 stycznia 2012 roku w wysokości proporcjonalnej do liczby pojemników znajdujących się na danej nieruchomości. Stawka opłaty za jeden pojemnik wynosić będzie 20 złotych miesięcznie.

Wszelkie informacje dotyczące nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub pod nr tel. 81 8834027 w. 13 oraz na stronie internetowej Gminy Baranów – www.gminabaranow.pl, gdzie umieszczony został wzór sposobu wypełnienia deklaracji.

Wójt Gminy Baranów
inż. Robert Gagoś

Aktualizacja: 12.10.2011 r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców kierowanymi do Urzędu Gminy Baranów sprawie sposobu wypełniania deklaracji dotyczących powstających na posesjach odpadów komunalnych uprzejmie wyjaśniamy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest uwzględnić w powyższej deklaracji faktyczną liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

W przypadkach posiadania meldunku pod wskazanym adresem osób, które w rzeczywistości nie przebywają (nie zamieszkują) na danej posesji – nie należy ich uwzględniać w ogólnej liczbie osób zamieszkujących.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest podać rzeczywistą liczbę pojemników (koszy) o pojemności 0,12 m3, które znajdują się na danej nieruchomości i będą wykorzystywane do gromadzenia odpadów.

W przypadku pojawiania się dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub pod nr tel. 81 883-40-27 w. 13 lub w. 28 oraz za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz deklaracji

Wzór wypełnionej deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej

Wzór wypełnionej deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-11 13:30:57
Odsłon: 3070
Dziennik zmian

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Baranów

ogłasza rokowania, po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 1694/13 i 1695/4 o łącznej powierzchni 0,1108 ha położonych w m. Baranów.

Ogłoszenie o rokowaniach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-11 12:46:17
Odsłon: 2601
Dziennik zmian

Zarządzenie Nr VI/231/2011

Zarządzenie Nr VI/231/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie odwołania przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego.

 

Zarządzenie Nr VI/231/2011

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-09-15 08:34:26
Odsłon: 2642
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Baranów
zawiadamia,

że na wniosek z dnia 12 lipca 2011 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach z siedzibą: 08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5, uzupełniony w dniu 01.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-03 08:08:01
Odsłon: 2568
Dziennik zmian

Rokowania na zbycie pojazdu Kapena Thesi

Wójt Gminy Baranów zaprasza do rokowań na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi.

 

Ogłoszenie o rokowaniach

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-05-13 11:12:51
Odsłon: 3174
Dziennik zmian

Konkurs na kandydata na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Baranów
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora utworzonego z dniem 1 września 2011 roku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2, w skład którego wejdą: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie oraz Gminne Przedszkole w Baranowie.

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-05-09 13:02:40
Odsłon: 2608
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie-sportu

WÓJT GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) unieważnia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2011 roku na terenie Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr VI/121/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-04-05 12:59:57
Odsłon: 2894
Dziennik zmian

Obwieszczenie - Gminny program usuwania azbestu...

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji dokumentu p.t. "Gminny programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baranów na lata 2011-2032"

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 marca 2011 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-21 21:10:06
Odsłon: 3848
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY BARANÓW
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) przedstawia projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z trybem przyjętym uchwałą Nr XLV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 85, poz. 1554 ze zm.).

Uwagi, wnioski i opinie w/w organizacji należy przekazywać w formie ustalonej przywołaną powyżej uchwałą Rady Gminy Baranów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.

Wójt Gminy Baranów
(inż.) Robert Gagoś

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-12-23 12:09:37
Odsłon: 2750
Dziennik zmian

Ogłoszenie z dnia 29.XI.2010 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW
Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU

Wójt Gminy Baranów działając w oparciu o przepis § 4 ust. 3 "Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie" uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do składu Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie do dnia 10 grudnia 2010 roku.

Odpowiednie wnioski, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/384/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2010 roku, Nr 75, poz. 1443), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14).

Wójt Gminy Baranów
() inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-11-29 11:17:45
Odsłon: 3515
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.