Zamknięcie I aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Informacja
Wójta Gminy Baranów

Zamykam I aukcję na zbycie pojazdu samochodowego marki Star 244 z powodu nie przystąpienia do udziału w niej żadnego uczestnika.

Zarządzenie Nr VII/129/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zamknięcia aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-01-26 10:25:39
Odsłon: 2352
Dziennik zmian

Ogłoszenie o I aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Wójt Gminy Baranów
informuje,

że w dniu 25 stycznia 2016 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 – odbędzie się I aukcja, której przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego ciężarowego marki Star 244 10.7t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Ogłoszenie o I aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-01-04 10:43:21
Odsłon: 2114
Dziennik zmian

Informacja Wójta Gminy Baranów z dnia 24 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Baranów w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm./ informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku podczas obrad XII Sesji – Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę Nr XII/102/2015 w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Baranów projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Po opracowaniu – przedmiotowy projekt uchwały Rady Gminy Baranów dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-12-24 10:36:46
Odsłon: 2093
Dziennik zmian

Ogłoszenie Ministra Środowiska

Ogłoszenie Ministra Środowiska dotyczące rozpoczęcia wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwetaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Ogłoszenie Ministra Środowiska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:53:48
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-07-07 14:43:55
Odsłon: 2397
Dziennik zmian

Wykaz Nr 1/2013 osób oczekujących na lokal socjalny

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy znajduje się wykaz osób oczekujących na lokal socjalny.

Wykaz Nr 1/2013 osób oczekujących na lokal socjalny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:13
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-20 10:25:13
Odsłon: 2316
Dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości wskazywania swoich przedstawicieli do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie przez organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW
Z DNIA 13 LUTEGO 2013  ROKU

Wójt Gminy Baranów działając w oparciu o przepis § 4 ust. 3 "Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie" uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do składu Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie na kadencję w latach  2013 - 2015 do dnia 8 marca 2013 roku.

Odpowiednie wnioski, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/384/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 75, poz. 1443), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14).

Wnioski powinny zawierać oznaczenie, siedzibę zgłaszającej organizacji, dane kandydatów do składu Rady oraz ich pisemną zgodę na powołanie w jej skład.

Wójt Gminy Baranów
(--) inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:13
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-02-13 19:29:45
Odsłon: 2092
Dziennik zmian

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów".

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 29 marca 2012 r. elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów (pokój nr 11).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:28
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-03-09 18:24:51
Odsłon: 2356
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 15 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY PUŁAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

z dnia 15 lutego 2012 r.

Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:53:48
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-02-27 12:02:29
Odsłon: 2593
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy Baranów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- obowiązek wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Baranów.

Komunikat Wójta Gminy Baranów

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-12-27 10:15:27
Odsłon: 2723
Dziennik zmian

Projekt Programu Współpracy Gminy Baranów z org. pozarządowymi

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektu "Programu współpracy Gminy Baranów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" do dnia 10 listopada 2011 roku na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Wnioski i opinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów osobiście (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt "Programu współpracy Gminy Baranów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-11-04 10:49:48
Odsłon: 2922
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.