INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (31.01 - 28.05. 2020 r.)

Od ostatnie sesji zwyczajnej (31.01.2020 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydano w tym czasie 34 zarządzeń Wójta. Są one na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. O kilku chciałbym powiedzieć:
  • z dnia 13 i 16 marca dotyczące zakazu organizowania imprez oraz ograniczeń w zakresie działania Urzędu Gminy w związku z epidemią koronawirusa, obowiązują do tej pory, ale nigdy nie wprowadziliśmy całkowitego zakazu wstępu do Urzędu, wszystkie sprawy są załatwiane, a wejście do Urzędu po spełnieniu określonych procedur jest możliwe;
  • z dnia 20 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2019 r.; dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 18 602 098,96 zł, tj. 98,92% planu; wydatki wyniosły 19 019 819,70 zł, tj. 94,37% planu; wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 3 915 164,35 zł, tj. 88,28% planu. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej i zostało przez nią zaopiniowane pozytywnie;
  • z dnia 30 marca w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej;
  • z dnia 25 maja w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Gminy Baranów za 2019 r.; Raport ten będzie w dniu dzisiejszym przekazany Państwu radnym i będzie przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej.
 • Wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - ulice: Słoneczna, Spółdzielcza, Cicha i Buźniczna. Zadanie obejmowało montaż 16 sztuk słupów z lampami ledowymi i realizowane było w ramach projektu unijnego. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 5 marca 2020 r. Wykonawcą była firma GEOTEL Sp. z o.o. z Kraśnika za kwotę 95.895,22 zł; nadzór inwestorski sprawowała firma ANPAN Andrzej Majewski z Puław za kwotę 3.690,00 zł. Złożono wniosek o płatność. Jest to koniec realizacji tego projektu.
 • W dniu 4 marca została zawarta umowa użyczenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Hutowianki” lokalu w świetlicy wiejskiej na prowadzenie działalności statutowej, na czas nieokreślony.
 • W dniu 5 marca został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie w 2020 r. przebudowy drogi dojazdowej do pól z funduszu ochrony gruntów rolnych. Wniosek został złożony na drogę w Koźle na działkach 244 i 532 (od Kozła w kierunku Klina) - odcinek o długości 0,547 km. Jest możliwość dofinansowania do 60%, kosztów kwalifikowalnych - szacowany koszt brutto ok. 200 tys. zł. Koszt wykonania dokumentacji projektowej – 3.198,00 zł. Wybrana została ta droga, ponieważ w zasadzie tylko ona spełniała kryteria dofinansowania i była możliwość wykonania dokumentacji. Wniosek uzyskał wstępną akceptację Zarządu Województwa, zostaliśmy wezwani do zaktualizowania i skorygowania wniosku w zakresie kosztów kwalifikowalnych. Jeśli będziemy chcieli tę drogę realizować to musimy zabezpieczyć środki w budżecie gminy na ten rok.

Generalnie od stycznia br. skomplikowała się sprawa projektowania i później wykonania dróg, gdyż przepisy nałożyły obowiązek aby w ciągach dróg publicznych, w tym gminnych, projektować kanały technologiczne pod przyszłą infrastrukturę, inaczej nie uzyska się pozwolenia na budowę lub akceptację zgłoszenia. Z tego obowiązku może zwolnić tylko minister cyfryzacji i to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Podroży to generalnie koszty inwestycji drogowych, a np. w FOGR koszty te nie są kosztami kwalifikowalnymi.

 • 8 marca w świetlicy w Baranowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, a w dniu 11 marca spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
 • 9 marca ogłoszony został publiczny nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. Została złożona jedna oferta - Pani Magdalena Stefaniak, zam. Czołna. Kandydatka spełniała wymagania i została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową. W związku z tym z dniem 9 kwietnia została zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka.

Podziękowania  dla p. Ireny Wróbel – za kierowanie pracą Ośrodka przez okres kiedy nie było kierownika.

 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Zadanie obejmuje wykonanie ocieplenia ścian i dachów, wymianę okien i drzwi, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia na ledowe. Przetarg ogłoszono w dniu 17 marca, termin składania ofert upływał w dniu 15 kwietnia. Wpłynęło 13 ofert z cenami od 2 119 041,78 zł do 3 348 060,00 zł. Wybrana została oferta firmy Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Siudaj z Kotlin za kwotę 2 119 041,78 zł. W dniu 12 maja została podpisana umowa a w dniu 21 maja Wykonawcy został przekazany plac budowy. Termin zakończenia inwestycji - 30 października 2020 r.

Przeprowadzono również procedurę zamówienia na nadzór inwestorski. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 kwietnia z terminem składania ofert do 11 maja. Wpłynęło 9 ofert w kwotach od 11 795,70 zł do 35 547,00 zł. Wybrana została oferta PHU TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa. Umowa została podpisana w dniu 19 maja.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 • Wszczęta została procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów. Ogłoszenie o przystąpieniu do zmian zostało opublikowane w dniu 27 marca w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów, zamieszczone zostało także we Wspólnocie Puławskiej. Do 30 kwietnia można było składać wnioski o zmiany. Wpłynęło - 6 wniosków, dotyczyły głównie przeznaczenia terenów na cele budownictwa mieszkaniowego. Obecnie zostanie zlecone uprawnionemu urbaniście wykonanie projektu. Po sporządzeniu projektu będzie on wyłożony do publicznego wglądu i będzie można zgłaszać do niego uwagi.
 • Złożony został wniosek na prowadzenie Klubu Seniora we współpracy z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji z Lublina. Łączna wartość projektu to 738 678 zł, z czego 74 000 zł przeznaczone będzie na prace remontowe w budynku przy ul. Puławskiej a 35 000 zł na zakup wyposażenia. Zakłada się, że projekt obejmie 30 uczestników i będzie realizowany w latach 2021-23.
 • Przeprowadzono postępowanie na obsługę bankową Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych na okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r. Postępowanie ogłoszono w dniu 31 marca 2020 r. Wpłynęła jedna oferta - Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Oferta spełniała wymogi i w dniu 28 kwietnia podpisana została umowa.
 • Urząd Marszałkowski zatwierdził rozliczenie projektu Budowy placu zabaw w Czołnie i skierował wniosek do wypłaty w kwocie – 41.234 zł. Projekt realizowany był w ramach PROW poprzez LGD "Zielony Pierścień".
 • W dniu 6 kwietnia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność z tytułu zrealizowania w ramach PROW projektu Przebudowa drogi nr 107401L w Baranowie.
 • W związku z wprowadzeniem w szkołach obowiązku zdalnego nauczania przekazano ZSP w Baranowie do rozdysponowania dla uczniów 3 sztuk tabletów przekazanych przez Urząd Marszałkowski oraz 13 laptopów zakupionych przez Gminę z dotacja rządową. Staramy się o dotację na dalsze urządzenia.
 • Zatwierdzono i uzgodniono z Kuratorium Oświaty w Lublinie arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie na rok szkolny 2020/2021. Zakłada on utworzenie 5 oddziałów w przedszkolu (104 dzieci) oraz 15 oddziałów w szkole podstawowej (272 uczniów). Obsada etatowa nauczycieli – 39,11 etatu (44 nauczycieli); pracownicy administracji i obsługi - 14,5 etatów (15 osób).  Nie przewiduje się zwolnień pracowników, poza odejściami na emeryturę.
 • W dniu 12 maja został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2020 r.. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych. Na realizację zadania przewidziana została kwota 5 000,00 zł. Oferty można składać do 4 czerwca.
 • W dniu 29 kwietnia została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.
 • W dniu 19 maja ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Termin składania ofert - do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 12:00. Zadanie obejmuję przebudowę odcinka drogi o długości 4,899 km. Termin zakończenia zadania do 10 sierpnia 2021 r.
 • W dniu 21 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ. Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 • Od 25 maja trwa nabór zgłoszeń do IV edycji zgłoszeń na usuwanie azbestu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 lipca br. w Urzędzie Gminy Barnów.
 • Przygotowany został Raport o stanie Gminy Baranów. W dniu 25 maja został on przeze mnie zatwierdzony i przekazany Przewodniczącemu Rady i w dniu dzisiejszym zostanie Państwu radnym doręczony. Będzie on przedmiotem debaty na sesji absolutoryjnej. Raport został przygotowany siłami własnymi Urzędu Gminy.
 • W dniu 25 maja Komendant Powiatowy Policji w Puławach zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie nadkom. Tomasza Tomaszewskiego na stanowisko Komendanta Komisariatu w Kurowie od 1 czerwca 2020 r.. Nadkom. Tomaszewski jest od trzech miesięcy pełniącym obowiązki komendanta. Wniosek ten zaopiniowałem pozytywnie.
 • W dniu dzisiejszym zostały zasadzone na skwerze przed kościołem parafialnym w Baranowie dwa dęby poświęcone pamięci św. Jana Pawła II w stulecie urodzin oraz Stefana kard. Wyszyńskiego w związku z jego beatyfikacją. Dziękuję ks. Proboszczowi za poświęcenie dębów a państwu radnym za udział w tej uroczystości. Cieszę się, że naszą skromną gminną uroczystość zaszczyciły władze powiatu – Pani Danuta Smaga – Starosta i Pan Jan Ziomka – Członek Zarządu, dziękuję za obecność.
 • Dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za udział w akcji szycia maseczek ochronnych, w związku z epidemią koronawirusa.
 • W dniu wczorajszym obchodziliśmy 30 rocznicę samorządu terytorialnego w Polsce. Na pewno jest to rocznica godna odpowiedniego uczczenia. Planowaliśmy uroczystą sesję z tej okazji ale epidemia koronawirusa zniweczyła te plany, jak i wiele innych uroczystości, np. tegoroczne dożynki. Do tematu na pewno wrócimy i jak warunki pozwolą zorganizujemy uroczystość godną tego jubileuszu. A w dniu dzisiejszym składam wszystkim samorządowcom, radnym - obecnym i byłym, poprzednim wójtom, obecnym i byłym pracownikom samorządowym ogromne podziękowania za wykonaną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Baranów. Życzę także dużo zdrowia, optymizmu, wiary w realizację swoich planów oraz satysfakcji i radości z ich realizacji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-30 08:03:02
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-05-30 08:03:02
Odsłon: 206
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.