Historia zmian : INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (25.11. - 28.12.2021 r.)

Data utworzenia:  2021-12-31 09:33:50   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Od ostatniej sesji zwyczajnej (25 listopada 2021 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 12 zarządzeń. Dotyczyły głównie spraw finansowych, odbioru inwestycji oraz organizacyjnych.
 • Wykonane zostało zadanie pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów – ul. Polna. Wykonawcą byłą firma INSTAL SERWIS LUBARTÓW - Wojciech Osiecki. Koszt – 73.861,50 zł; odbiór nastąpił w dniu 30 listopada 2021 r. Wykonano 168 m kanalizacji i 145 m wodociągu. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych.
 • Zakończona została realizacja zadania pod nazwą Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna i Śniadówka. Odbiór został dokonany w dniu 10 grudnia 2021 r. Wykonawcą była firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki. Na obu stacjach wykonano remont istniejących zbiorników wodnych oraz budowę drugiego zbiornika. Wartość robót na SUW Czołna wyniosła 759.402,00 zł, zaś na SUW Śniadówka – 680.805,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma HYDROL Stanisław Jakubowski z Lublina za kwotę 24.600,00 zł. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem unijnym.
 • Zakończono realizację zadania pod nazwą Wymiana wodomierzy na istniejących przyłączach wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów. Nie udało zrealizować się w pełni wymiany wszystkich wodomierzy – zakładano wymianę 1.391 sztuk oraz dostawę dodatkowo 40 sztuk wodomierzy rezerwowych. Dostarczone zostało łącznie 1.431 sztuk wodomierzy zgodnie z umową. Natomiast zainstalowanych zostało 1.213 wodomierzy. Wykonawca nie dokonał montażu 178 sztuk wodomierzy, ze względu na brak dostępności do nieruchomości, na których miały być instalowane. W związku z tym została zmniejszona jego należność z tytułu zawartej umowy do kwoty 583 834,26 zł, tj. o 27.367,50 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma TECHMO Paweł Moskal z miejscowości Lipniak za kwotę 12.300,00 zł.
 • Zakończona została realizacja zadania Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów. Wykonano odmulenie zbiornika, umocnienie brzegów stawu od północy gabionami z kamieniem a od południa otoczakami, pomost na zbiorniku, oświetlenie parkowe (4 lampy), monitoring wizyjny (4 kamery), alejki parkowe i miejsca postojowe dla samochodów, zamontowano ławki, kosze na śmieci i pergole. Koszt robót budowlanych wykonanych przez firmę LS COMPLEX z Lublina wyniósł 612.540 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa za kwotę 17.950 zł. W ramach tego projektu realizowanego z dofinansowaniem unijnym wykonano także wirtualny przewodnik po gminie Baranów, który jest zamieszczony na stronie internetowej gminy.
 • Trwa realizacja zadania Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Przeprowadzone zostały audyty i weryfikacja dokumentacji projektowej. Montaż instalacji ze względów pogodowych jeszcze się nie rozpoczął. Jest mało realne wykonanie tego zadania w umownym terminie do 10 stycznia 2022 r. Obecnie, w związku z COVID-em i brakami materiałowymi jest generalnie problem z terminową realizacją umów przez wykonawców.
 • W trakcie rozstrzygania jest przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu odbioru odpadów komunalnych. Wpłynęły 3 oferty: Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie za kwotę 614.710,00 zł, EKO-TRANS Samoklęski – 615.962,00 zł oraz Zakład Usług Komunalnych z Kurowa – 668.649,60 zł. Wybrana została oferta ZGK Adamów. EKO-TRANS złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Procedura odwoławcza jest w toku.
 • W dniach od 17 listopada do 16 grudnia 2021 r. był wyłożony projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów. W dniu 15 grudnia, w godz. 10.00 – 12.00 odbyła się dyskusja publiczna w Urzędzie Gminy; udział wzięło tylko 7 osób. Uwagi do projektu zmian można zgłosić do dnia 10 stycznia 2022 r.; jest to termin ostateczny.
 • Czynimy starania o reaktywację posterunku Policji w Baranowie. Niestety zaproponowany przez nas teren u zbiegu ulic Michowskiej i Zagrody – łącznie 799 m2 nie zyskał akceptacji Komendy Wojewódzkiej Policji, jest za mały.
 • O dnia 1 grudnia rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Seniorzy w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy 30 osób. Zajęcia potrwają do czerwca 2023 r.
 • W dniu 3 grudnia zorganizowany został przez Starostwo III Powiatowy Dzień Wolontariatu, w ramach którego wręczono nagrody Starosty Puławskiego „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego”. Z gminy Baranów laureatami zostali Małgorzata Chrzan – pielęgniarka z SP ZOZ w Baranowie oraz Stanisław Kowalczyk – sołtys Baranowa.
 • W dniu 9 grudnia odbyła się sesja nadzwyczajna, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • W dniu 19 grudnia na placu przy budynku Urzędu Gminy odbył się Jarmark bożonarodzeniowy. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji.


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.