Historia zmian : Nieodpłatna pomoc prawna

Data utworzenia:  2016-12-30 13:49:16   Użytkownik:  Jarosław Michna

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

Punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 504 859 152, punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie, zgodnie z harmonogramem:

 • poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
 • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),
 • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • piątek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ).

Punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje tel. 81 710 46 30; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie.

Punkt V: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje: tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

 • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),
 • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),
 • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
 • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
 • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fizyczne, które:

 • nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) – na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 • uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,
 • są w ciąży- w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych- na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.