Historia zmian : Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2017 r.

Data utworzenia:  2017-01-23 10:59:56   Użytkownik:  Jarosław Michna

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) w związku z art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Projekt uchwały będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. Nr 13 (24-105 Baranów, ul. Rynek 14) od dnia 23 stycznia 2017 roku do dnia 15 lutego 2017 roku w godzinach pracy Urzędu oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UG Baranów.

Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że – w czasie wyłożenia można składać wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały.

Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej (podmiotu) i adresu.

Uwagi można składać w formie:

  1. pisemnej na adres: Wójt Gminy Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14;
  2. ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gminabaranow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baranów.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel; 81 8834027 w.28 lub 13 oraz adresem poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl.

Wójt Gminy Baranów
(-) Robert Gagoś

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.